Kopi_Prosjekter

Prosjekter og oppdrag

 

Citiplan har oppdrag for mange ulike oppdragsgivere innenfor offentlig og privat sektor. I tillegg tar vi på oss undervisningsoppdrag for undervisningsinstitusjoner og offentlige og private oppdragsgivere. Vi har også gjennomført prosjekter alene og i samarbeid med andre for å utvikle og teste metoder innenfor planlegging og prosessledelse.

 

Her finner du et uvalg av prosjekter og oppdrag vi har jobbet med de siste årene.

 

Etterutdanningskurs om transportplanlegging i by

 

Citiplan samarbeider med Senter for etter- og videreutdanning ved Universitet for miljø og biovitenskap om etter- og videreutdanning

Kurset tok utgangspunkt i at urban mobilitet er et viktig virkemiddel for mer bærekraftige og attraktive byer. Nullvekstmålet står sentralt i arbeidet med bypakker og bymiljøavtaler. Det betyr at veksten i personbiltrafikken må tas med kollektivtransport, sykling og gåing.

 

Byområder er komplekse systemer hvor endringer ett sted kan påvirke store deler av systemet. Det finnes ikke ett verktøy alene som gir oss svarene. Det er behov både for matematiske transportmodeller og andre beregnings-metoder for å synliggjøre effekter av tiltak.


Transportberegninger er grunnlaget for investeringer og tiltak i transportsystemet for gående, syklende, kollektiv- og biltrafikken. Transportberegninger er basert på matematiske modeller som simulerer fremtidige reiser. Grunnlaget for transportmodellene er registreringer og analyser av eksisterende trafikk, og idéer eller prosjekter for endring i transportsystemet.


Kurset foregikk over en samling på tre dager, og bygget på et konkret case som ble utdypes gjennom presentasjoner, veiledning og gruppeoppgaver. Kurset var basert på gruppearbeid og feltarbeid under samlingen, i form av praktiske oppgaver knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av transportberegninger. Kurset var tilpasset folk i arbeid, og gruppeoppgavene skal bidra til å styrke håndteringen av det praktiske arbeidet med transportplanlegging som en planlegger møter i hverdagen. Casene var konkrete og tok utgangspunkt i aktuelle problemstillinger i Drammen by og Buskerudbyen.

Kort overskrift

 

Ingress

Her kommer det tekst om de enkelte prosjektene vi har gjennomført......

Kort overskrift

 

Ingress

Her kommer det tekst om de enkelte prosjektene vi har gjennomført......

Kort overskrift

 

Ingress

Her kommer det tekst om de enkelte prosjektene vi har gjennomført......